KRS oraz STATUT FUNDACJI NOWA ZIELONKA

 Wpis do KRS z dnia 30-04-2021r

KRS wpis 30-04-2021r

KRS 0000560508

 Nr konta bankowego Fundacji Nowa Zielonka

Bank Zachodni WBK       18 1090 2590 0000 0001 3194 1013  

Rozdział I

WPIS KRS        POSTANOWIENIE 

Postanowienia ogólne

 

 • 1. Fundacja pod nazwą "Fundacja Nowa Zielonka" zwana dalej "FUNDACJĄ" ustanowiona przez:

Jadwigę Bartczak

Bożennę Gruszczyńską

Grażynę Słomską

Jadwigę Wójcik

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Zielonce przy ulicy Kolejowej 57

Prowadzonej przez Notariusza Annę Marię Dziedzic

 • 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 • 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 • 4. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
 • 5. Siedzibą Fundacji jest Zielonka.
 • 6. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospoltej Polskiej ("RP"), przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami RP.
 • 7. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych Funadacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
 • 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II

 

Cele i zasady działania Fundacji

 • 9. Celami Fundacji są :

1) Działalność na rzecz rozwoju i edukacji "równać szanse";

2) Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

3) Podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia w gminie "Tu mieszkam, tu zmieniam";

4) Popieranie i promocja różnych form działalności, zmierzających do minimalizacji liczby bezrobotnych w kraju;

5) Skupienie wokół Fundacji pracodawców, przedstawicieli nauki, organizacji społecznych i charytatywnych, a także działaczy, których celem jest ochrona bezrobotnych, aktywizacja zawodowa osób po 40 (czterdziestym) roku życia i tworzenie nowych miejsc pracy;

6) Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji osób po 40 (czterdziestym) roku życia;

7) Inspirowanie pomocy prawnej i doradztwa zawodowego dla osób poszukujących pracy tak, aby mogły tworzyć własne firmy oraz   znajdować zatrudnienie;

8) Promowanie zdrowego stylu życia;

9) Doradztwo zawodowe i gospodarcze oraz promocja etyki biznesu;

10) Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej w połączeniu z działaniami zmierzającymi do rozwoju regionów kraju słabo rozwiniętych gospodarczo;

11)Wspomaganie i promowanie małych i średnich przedsiębiorstw;

12) Wspomaganie i promowanie rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki, przedsiębiorczości i zasobów ludzkich;

13) Wspomaganie i promowanie przedsięwzięć wyrównujących szanse osób po 40 (czterdziestym) roku życia pochodzących ze środowisk wiejskich i małych miejscowości, poprzez działania edukacyjne, doradcze i wymiany informacji;

14) Działania angażujące osoby w wieku około emerytalnym w aktywne życie zawodowe;

15) Promocja aktywnego stylu życia poprzez sporty ruchowe, turystykę regionalną i kulturę;

16) Prowadzenie działań propagujących powrót osób nieaktywnych zawodowo na rynek pracy;

17) Rozwijanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych kontaktów biznesu;

18) Prowadzenie działań w zakresie edukacji i promocji ekologii, ochrony środowiska oraz zdrowego trybu życia;

19) Promowanie stałego dokształcania lokalnego społeczeństwa w płaszczyznach: zarządzania finansami, ekonomii, filantropii;

20) Promocja firm rodzinnych oraz rodziny jako potencjału w rozwoju każdego człowieka;

21) Promocja twórców, artystów, tancerzy i sportowców związanych z Zielonką.

 • 10. Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
 • 1) Prowadzenie poradnictwa zawodowego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność osób po 40 roku życia.
 • 2) Działalność informacyjną i edukacyjną ;
 • 3) Organizację imprez sportowych i kulturalnych, popularyzację aktywnego stylu życia;
 • 4) Współpracę w władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych w celach Fundacji;
 • 5) Organizacja i prowadzenie kół aktywizacji zawodowej; kół sportowych, kół kultury i kół krzewienia rozwoju regionalnego;
 • 6) Organizacja szkoleń zawodowych i rozwojowych poprzez organizowanie poradnictwa zawodowego, porad prawnych, szkoleń z zakresu ZUS i zarządzania finansami;
 • 7) Tworzenie i eksponowanie medialne projektów zmian prawnych w przepisach i ustawach, które są nierealne i blokują rozwój zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 40 roku życia;
 • 8) Konsolidację środowisk zrzeszających biznes poprzez cykliczne spotkania i współpracę w wymianie informacji i doświadczeń;
 • 9) Podejmowanie dyskusji, badań, seminariów w kręgach środowiska gospodarczego, środków masowego przekazu i organizacjach biznesu;
 • 10) Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zwiększanie świadomości człowieka na temat właściwego odżywiania i aktywnego odpoczynku;
 • 11) Organizowanie wyjazdów   wypoczynkowo – edukacyjnych
 • 11. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III

 

Majątek i dochody Fundacji

 • 12. Majątek Fundacji będzie stanowił Fundusz Założycielski w kwocie 3.200,00 (słownie: trzech tysięcy dwieście złotych) darowany przez fundatorów aktem notarialnym na rzecz Fundacji z której to kwoty Fundatorzy przeznaczają kwotę 1000 .00(jeden tysiąc złotych )na prowadzenie przez fundację działalności gospodarczej.

Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundatorzy przeznaczają sumę po 800,00 zł (osiemset złotych) każdy z Fundatorów tj. Łącznie 3.200,00 zł (słownie trzy tysiące dwieście   złotych.), która będzie stanowić fundusz założycielski Fundacji.

 • 13. Fundacja odpowiada za swoje działania całym swoim majątkiem.
 • 14. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z :
 • 1) darowizn, spadków oraz zapisów
 • 2) dotacji, subwencji oraz grantów
 • 3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 • 4) dochodów z majątku Fundacji
 • 5) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
 • 15.Dochody pochodzące ze spadków, darowizn i zapisów, mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców.
 • 16. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 • 17. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

 

 • 18. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 • 19. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziałów w pracach tego organu z wyjątkiem udokumentowania wydatków związanych z pracami tego organu, w tym kosztów podróży i delegacji służbowych.
 • 20. Zarząd Fundacji składa się z 2. osób. Zarząd Fundacji jest powoływany przez fundatorów na trzyletnią kadencję.

W skład pierwszego zarządu wchodzą

 1. Jadwiga Wójcik – Prezes
 2. Grażyna Słomska – Członek Zarządu
 • 21. Każdy członek Zarządu Fundacji ma prawo do samodzielnego reprezentowania Fundacji.
 • 22. Zarząd wykonuje swoje funkcje przy pomocy Biura Fundacji.
 • 23. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • 24. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 • 1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
 • 2) uchwalanie regulaminów;
 • 3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 • 4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagradzania pracowników Fundacji;
 • 5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
 • 25. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych , związanych z reprezentowaniem Fundacji ;
 • 26. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu.
 • 27. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji i decyzje w sprawie zatrudnienia etatowych pracowników składać może każdy Członek Zarządu Fundacji jednoosobowo.

ROZDZIAŁ V

 

Działalność gospodarcza

 

 • 28. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
 • 1) 29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 2) 60.Z. Działalność   wspomagająca edukację
 • 3) 59.Z. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • 4) 52.Z . Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 5) 30.Z. Działalność związana z organizacją targów , wystaw i kongresów
 • 6) 22.Z Pozostałe dworactwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
 • 29 Działalność gospodarcza fundacji może być prowadzona w jednostkach organizacyjnych wyodrębnionych, zwanych dalej "zakładami",
 • 30. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 • 31. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
 • 32. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne

ROZDZIAŁ VI

 

Zmiana Statutu  

 

 • 33. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji wraz z Fundatorami . Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 • 34. Brak zgody któregokolwiek z Fundatorów, nawet jednego, uniemożliwia dokonanie zmiany statutu Fundacji Nowa Zielonka

 

ROZDZIAŁ VII

 

Postanowienia końcowe

 

 • 35. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jej wyniku mogłyby by ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 • 36. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji wraz z Fundatorami, przy czym decyzje tego gremium zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
 • 37. Fundacja ulega likwidacji w wyniku jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji i Fundatorów.
 • 38. Likwidator Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 • 39. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zastać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji i Fundatorów na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach
 • 40. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • 41. Nadzór merytoryczny nad Fundacją sprawuje Minister Pracy.